Suomen tulli auttaa Venäjä-viejää

Suomen tulli tarjoaa Venäjänviejälle Vihreän linjan ja kotitullauksen yhdistelmää. Suomen tulli uudistaa viennin tietojärjestelmää, ja Venäjän tul-li valmistelee tuontitullauksen sähköis-tämistä vuoteen 2008 mennessä. Lisäk-si tulleilla on käytössään sähköinen tie-donvälitysmenettely, Vihreä linja. Vihreä linja on luotu edistämään laillista ulkomaankauppaa. Vihreän lin-jan menettelyssä Venäjän tulli saa tarvit-semansa tiedot sähköisessä muodossa ja vastavuoroisesti suomalaisen yrityksen vientiprosessi nopeutuu.

Tavallisesti vientikuljetus tekee monta mutkaa ennen kuin pääsee rajal-le. Tullissa käydään neljä kertaa: lähtö-päässä, rajan kummallakin puolella se-kä määränpäässä. Lähtötullissa tavara asetetaan vientimenettelyyn viejän an-taman kauppalaskun ja vienti-ilmoituk-sen pohjalta. Vienti ehkä päätetään sa-man tien ja tavara siirretään sitten TIR Carnet -passitusmenettelyyn.
Vihreää linjaa käyttävä kotitullaaja vie tavaran suoraan rajalle. Sähköisen ilmoittamisen ansiosta Vihreällä linjalla ei tarvita TIR Carnet’ta. Vihreällä linjalla Venäjän tulli ei edes edellytä passitusvakuuden maksamista.

Vihreässä linjassa yritys välittää ta-varakuljetusta koskevat tiedot Suomen ja Venäjän tullille (1). Tie-dot kulkevat automaattisesti Tullihal-lituksen kautta Venäjän tullin tietotek-niikkakeskukseen Moskovaan (2), josta tieto välitetään venäläiseen rajanylitys-paikkaan (3). Tietojen välittämiseen, kä-sittelyyn ja paluusanoman vastaanotta-miseen kuluu muutama minuutti.


Vihreässä linjassa käy-tetään tietotekniikkaa, joka ei vaadi eril-lisiä lisenssejä eikä laitehankintoja. Tarvittavat ohjeet yhteyksien ja sanomien luomisek-si saa Suomen tullilta.

Tullihallituksesta Saara Tveit kirjoittaa Tulliviestissä 2/2005, että Kotitullaus ja Vihreä linja ovat erik-seenkin “näppäriä keinoja nopeuttaa ja virtaviivaistaa Venäjän-vientiä. Yhdes-sä yksinkertaistukset tarjoavat lyömät-tömän keinon lisätä ajallista ja taloudel-lista liikkumavaraa sekä parantaa kulje-tusten ennakoitavuutta ja kokonaispro-sessin hallintaa”. Valion logistiikkapäällikkö Kirsti Rautio kertoo samaisessa Tulliviesti-lehdessä Valion olevan tyytyväinen järjestelyyn. Jos pietarilainen asiakas haluaa Oltermanni-juus-tonsa keskiviikoksi perille, tarvittava pa-perityö tehdään maanantaina Lappeen-rannassa.

Samalla vaivalla syntyy tul-lausilmoitus, kansainvälinen rahtikirja, kauppalasku, vientitukihakemus, eläin-lääkärintodistus ja Vihreän linjan sano-ma. Tullille ilmoitetaan seuraavan päi-vän lastauksesta, jotta tulli voi halutes-saan tulla varastolle tekemään maata-loustukea koskevan Feoga-tarkastuk-sen. Lappeenrannan varastolta lähtevä Ol-termanni on samana iltana rajalla, kes-kiviikkoaamuna tullissa ja iltapäivällä kaupan hyllyllä, kerrotaan Tulliviestissä 2/2005.


 

Kuusi askelta Vihreälle linjalle

1. Täytä ja allekirjoita Vihreän linjan hakemus osoitteessa www.tulli.fi > Sahkoinen asiointi > Vihrealinja.
Hakemuksessa ky-sytään seuraavat tiedot:
a. tavaran lähettäjä (oma yri-tyksesi)
b. tavaran vastaanottaja (venä-läinen ostaja)
c. kuljetusliike
d. huolitsija
e. määrätulli

2. Lähetä hakemus osoitteella
Tullaus- ja passitusyksikkö
Ulkomaankauppaosasto
TULLIHALLITUS
PL 512 00101 HELSINKI

3. Tullihallitus käsittelee hake-muksen eli tarkastaa Tullin tie-dossa olevat yritystä koskevat fak-tat. Jos vakavia tullirikkomuksia ei löydy, hakemus lähetetään Ve-näjän tullille.
4. Venäjän tulli tekee vastaavat tar-kastukset ja tekee päätöksen yri-tyksen mukaan ottamisesta.
5. Tullihallitus lähettää yrityksel-le ilmoituksen teknisen testaami-sen aloittamisesta.
6. Testauksen jälkeen Tullihallitus antaa yritykselle luvan lähettää Vihreän linjan sanomia Tullihalli-tuksen kautta.