E

&


 

344

+
20-30

31.5.2004

 

SAS/Lufthansa
//- /

-

:

: Nordic Ferry Center Oy
Itämerenkatu 21, 5 , 00180 Helsinki
tel. +358-9-2510 200, fax +358-9-2510 2022
RUOHOLAHTI
e-mail: info@ferrycenter.fi   www.ferrycenter.fi